Language 
หน้าแรก(Home)รายละเอียดการจัดงาน(About)ลงทะเบียน(Register)แผนที่ตั้งที่จัดงาน(Map)ติดต่อสอบถาม(Contact)Webboard
ลงทะเบียน(Register)
ขั้นตอนที่ 1 ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วคลิกที่ปุ่ม [ทำขั้นตอนต่อไป]
ข้อมูลพื้นฐาน
*ประเทศ
 
*ชื่อ(ภาษาไทย)
 
  สกุล 
*Name(English)
 
  Surname 
*วันเกิด  
*เลขประจำตัวประชาชน
สถานภาพของผู้ลงทะเบียน
*สถานภาพ
*สังกัด/สถานศึกษา
*ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ 
สาขา  วิชาเอก 
แหล่งทุนการศึกษา
 
ที่อยู่สำหรับติดต่อ (จัดส่งเอกสาร)
*ที่อยู่ (เลขที่/หมู่ที่/ซอย/ถนน)
*แขวง/ตำบล *เขต/อำเภอ 
*จังหวัด
*รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ 
โทรสาร *อีเมล 
ประเภทการลงทะเบียน
นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแบบบรรยาย
นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษแบบโปสเตอร์
เข้าร่วมงานประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
คุณได้รับข่าวสารการประชุมจากแหล่งใด
 เว็บไซต์    แผ่นพับ    หนังสือพิมพ์    วิทยุ    เพื่อน
 หน่วยงานที่สังกัด/สถานศึกษา    อื่นๆ ระบุ 
Copyright IPST 2012, All right reserved.