Language 
หน้าแรก(Home)รายละเอียดการจัดงาน(About)ลงทะเบียน(Register)แผนที่ตั้งที่จัดงาน(Map)ติดต่อสอบถาม(Contact)Webboard
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบสถานะการนำเสนอผลงานวิชาการในงาน วทท.12
ตรวจสอบสถานะการนำเสนอผลงานวิขาการ
ขอให้ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานตรวจสอบสถานะดังนี้
    1. หากสถานะ รออนุมัติ ให้ นิสิต นักศึกษา ตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่องว่าอาจารย์ได้อนุมัติผลงานหรือมีการแก้ไข หากมีการแก้ไขขอให้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์และส่งไฟล์แก้ไขในระบบใหม่่ ภายในวันที่ 18 พ.ค.60 ก่อน 18.00 น.
     2. หากสถานะ ปรับแก้ไข ขอให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์แล้วให้ส่งไฟล์ที่แก้ไขเข้าระบบใหม่ ภายในวันที่ 18 พ.ค.60 ก่อน 18.00 น.
     3. หากนิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ที่ยังไม่ส่งผลงานเข้าระบบหลังวันที่ 30 เมษายน 60 ตามกำหนด ขอให้ส่งไฟล์บทคัดย่อที่มีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษากำกับ หากไม่มีจะไม่ได้รับพิจารณาพิมพ์บทคัดย่อในเล่ม และอาจารย์มีผลต่อการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน  ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการภายในวันที่่ 18 พ.ค. 60 ก่อน 18.00 น.
        สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือไม่ส่งผลงานตามเงื่อนไขข้างต้น นิสิต นักศึกษา จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนำบทคัดย่อมาให้กรรมด้วยต้นในวันเสนอผลงาน และ สสวท. จะไม่ผิดชอบการพิมพ์บทคัดย่อใดๆ

        หากมีข้อสงสัยขอให้ส่ง E-mail ไปยัง nsric@ipst.ac.th และ wannee1229@yahoo.com และ mkham@ipst.ac.th
Copyright IPST 2012, All right reserved.