Language 
หน้าแรก(Home)รายละเอียดการจัดงาน(About)ลงทะเบียน(Register)แผนที่ตั้งที่จัดงาน(Map)ติดต่อสอบถาม(Contact)Webboard
ประกาศเกี่ยวกับประชุมวิชาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน


การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับเยาวชนของประเทศ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจเสนอผลงานสามารถส่งโครงงาน ผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในงานได้ทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ

การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายทุกคนต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) แบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

ในห้องนำเสนอผลงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรเจ็คเตอร์ประจำห้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน กำหนดให้ใช้ Microsoft Power Point version 2013 หรือ Adobe Acrobat Reader ในการนำเสนอผลงาน ระยะเวลานำเสนอเรื่องละ 10 นาที และให้เวลาตอบข้อซักถาม 5 นาที ผู้เสนอผลงานต้องลงไฟล์นำเสนอและตรวจสอบความเรียบร้อยให้เสร็จสิ้นก่อนวันนำเสนอผลงาน 

การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ทุกคนต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) แบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561  กำหนดให้ใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) ผู้เสนอผลงานต้องติดตั้งโปสเตอร์ในตำแหน่งที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งต้องมีป้ายชื่อผู้วิจัย ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

ข้อกำหนดในการส่งบทคัดย่อและบทความวิจัย
บทคัดย่อ (Abstract)  สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ กำหนดให้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมคำสำคัญ (key words) ความยาวรวมไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแม่แบบ (abstract template) 

ผู้เสนอผลงานต้องส่งไฟล์บทคัดย่อ และ/หรือบทความวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ที่รับสมัคร ในรูปแบบโปรแกรมไฟล์ Microsoft Word version 2010 (*.docx) และ PDF File (*.pdf) 1 ไฟล์ โดยไฟล์ PDF ต้องมีลายเซ็นรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานควรตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนส่งผลงาน เนื่องจากคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนด และ ผู้เสนอผลงานเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวสะกดและเนื้อหาที่ผิดพลาด 

การพิจารณาผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุม
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.    จัดสาขาวิชาและรูปแบบการนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม
2.    คัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมโดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
3.    ไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทคัดย่อที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
4.    ตัดสิทธิ์เรื่องที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และไม่เป็นลักษณะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2309-2318 โทรสาร  0-2392-9602
Website http://dpstcenter.org/stt4youth
E-mail : wmuns@ipst.ac.th 
Copyright IPST 2012, All right reserved.