สมัครออนไลน์

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2558


ขั้นตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง หรือคลิกใน เพื่อเลือกรายการ หรือคลิกในช่อง หน้าข้อความที่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือความต้องการ ในการสมัครสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "<คลิกทำขั้นตอนต่อไป>"
 
1. ประวัติส่วนตัว (ก่อนกรอกใบสมัครให้อ่านประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยละเอียด)
1.1
ชื่อ สกุล
เลขประจำตัวประชาชน   วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ   เชื้อชาติ   ศาสนา
1.2
ที่อยู่ปัจจุบัน(สามารถติดต่อทางไปรษณีย์) เลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย
หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ E-mail
1.3
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย
หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.4
บิดา มารดา
ชื่อ-สกุล ของผู้ปกครอง  อายุ  ปี  โทรศัพท์ 
ภูมิลำเนาบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย
หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
2. ประวัติการศึกษา
2.1
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา  วุฒิการศึกษา     มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
2.2
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา 2557 ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา  วุฒิการศึกษา     มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน
2.3
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เท่ากับ
3. การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อ
สถานศึกษา   
หลักสูตร
สาขาวิชา
ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ข้าพเจ้า ขอแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วมโครงการ สควค.
(ให้ระบุ 2 มหาวิทยาลัยอื่นที่ท่านประสงค์จะเข้าศึกษาต่อเรียงตามลำดับ) ดังนี้
ลำดับที่ 1 คือ
ลำดับที่ 2 คือ
   
 
 
";