สมัครออนไลน์

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2561


ขั้นตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง หรือคลิกใน เพื่อเลือกรายการ หรือคลิกในช่อง หน้าข้อความที่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือความต้องการ ในการสมัครสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "<คลิกทำขั้นตอนต่อไป>"
 
1. ประวัติส่วนตัว (ก่อนกรอกใบสมัครให้อ่านประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยละเอียด)
1.1
ชื่อ สกุล
เลขประจำตัวประชาชน   วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ   เชื้อชาติ   ศาสนา
1.2
ที่อยู่ปัจจุบัน(สามารถติดต่อทางไปรษณีย์) เลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย
หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ E-mail
1.3
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย
หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.4
บิดา มารดา
ชื่อ-สกุล ของผู้ปกครอง  อายุ  ปี  อาชีพ 
ภูมิลำเนาบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย
หมู่บ้าน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
2. ประวัติการศึกษา
2.1
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา  วุฒิการศึกษา     มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร    เกียรตินิยมอันดับที่
2.2
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา  วุฒิการศึกษา     มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน
2.3
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เท่ากับ คะแนน
3. การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา
 
ข้าพเจ้าเป็น ผู้สมัครมีวุฒิ วท.บ. หรือ วศ.บ. ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
ผู้สมัครมีวุฒิ ค.บ. หรือ ศษ.บ. หรือ กศ.บ. มีใบประกอบวิชาชีพครู ฝึกสอนในระดับ ม.ต้น    ม.ปลาย
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อ
สถานศึกษา  
หลักสูตร
สาขาวิชา
ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ข้าพเจ้า ขอแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วมโครงการ สควค. ระยะที่ 3
(ระบุ 2 มหาวิทยาลัยที่ประสงค์ศึกษาต่อ ซึ่งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว ตามลำดับ) ดังนี้
ลำดับที่ 1 คือ
ลำดับที่ 2 คือ
4. ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด
เว็บไซต์ สควค. เว็บไซต์อื่นๆ (ระบุ)
แผ่นพับ หนังสือพิมพ์/วารสาร
วิทยุ ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
อื่นๆ (ระบุ)
   
 
 
";