การรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโททางการศึกษา สำหรับข้าราชการทุน สควค.
ปีนี้  ไม่มีทุนสำหรับข้าราชการครูทุน สควค.  และยังไม่มีกำหนดเปิดรับ