ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศการสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับข้าราชการครู ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ในระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และเพื่อให้ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานแล้ว สามารถประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10 เรื่อง โดยให้เงินสนับสนุนงานวิจัยเรื่องละไม่เกิน 50,000 บาท  รายละเอียดดังประกาศ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th/  ในส่วนข่าวประกาศ  


 
 
 
[อ่่าน 10955 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13:06:55 ]