ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
           ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  รายละเอียดดังประกาศ 
          ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศติดตามการรายงานตัวเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยตามที่ระบุในประกาศ  สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเอกสารใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง (ที่สถาบันสอบส่งมาให้ทางไปรษณีย์)  ขอให้เร่งติดตามเอกสารของตนเอง เพื่อนำมาใช้แนบเป็นหลักฐานในวันทำสัญญารับทุนการศึกษา  และผู้ที่ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์ ไม่มีวันสำเร็จการศึกษาระบุในใบแสดงผลการเรียน  ไม่มีตรานูนของมหาวิทยาลัยประทับ ขอให้ขอฉบับใหม่ที่สมบูรณ์มาใช้ในการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ฝ่าย สควค. 
26 กรกฎาคม 2561 


 
 
 
[อ่่าน 3127 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:46:46 ]