ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
รายชือผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. เพิ่มเติม
เรียน   ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. เพิ่มเติม ทุกท่าน
           ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. เพิ่มเติม ผ่าน google form นั้น  สสวท. ขอแจ้งรายชื่อเพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารให้พร้อมในวันสัมภาษณ์ (14 กรกฎาคม 2561) ดังนี้ 

1. วันสัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2561 ณ สสวท.  
        เวลา 08.00 - 08.45 น.   ลงทะเบียน รายงานตัว พร้อมกัน ณ ฝ่าย สควค. ชั้น 5 อาคาร 15 ปี  
        เวลา 09.00 น.                เริ่มสอบสัมภาษณ์ 
2. เอกสารที่ต้องเตรียมมาแสดงในวันสัมภาษณ์  
        1)  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
        2)  ใบสมัครรอบเพิ่มเติมที่สั่งพิมพ์จากไฟล์ที่ระบบส่งกลับไปให้ทางเมลที่ลงทะเบียน 
        3)  ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับจริง)
        4)  ใบแสดงคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง หรือหากยังไม่มีฉบับจริงให้ใช้ฉบับ onlineได้ โดยต้องมาแจ้ง log in & password ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสัมภาษณ์ด้วย) 
3. รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. เพิ่มเติม

กลุ่มผู้สมัคร เลขประจำตัวสอบ ชื่อ สกุล สาขาวิชา
ไม่มีใบประกอบ 13220002 นางสาวดวงกมล เกลี้ยงแก้ว เคมี
ไม่มีใบประกอบ 13220001 นางสาวนัยนา เศียรสุวรรณ์ เคมี
ไม่มีใบประกอบ 29220021 นางสาวมิ่งมุก สุทธิกิตติพงศ์ เคมี
ไม่มีใบประกอบ 40220004 นางสาวสวิดา ไชยสำแดง เคมี
ไม่มีใบประกอบ 29220026 นางสาวสิริมล มาฆทาน เคมี
ไม่มีใบประกอบ 30220016 นางสาวสุกัญญา กึ่งกลาง เคมี
ไม่มีใบประกอบ 30220018 นางสาวอเนชา วิลาไชย เคมี
ไม่มีใบประกอบ 14220005 นางสาวอัญชริกา ไชยคำวัง เคมี
ไม่มีใบประกอบ 27240009 นางสาวเจนจิรา ทาประทุม คณิตศาสตร์
ไม่มีใบประกอบ 42240010 นายไตรรัตน์ จันทร์มาศ คณิตศาสตร์
ไม่มีใบประกอบ 42240005 นายฉลองรัฐ ขาวฤกษ์ คณิตศาสตร์
ไม่มีใบประกอบ 12240013 นางสาวชุติกาญจน์ เหง้าชัยภูมิ คณิตศาสตร์
ไม่มีใบประกอบ 13240009 นางสาวฐิตาภา เตกฉัตร คณิตศาสตร์
ไม่มีใบประกอบ 12240033 นางสาวสุธาวินี วงค์เครา คณิตศาสตร์
ไม่มีใบประกอบ 26250003 นางสาวปัญกาญจน์ ทรัพย์เจริญ คอมพิวเตอร์
ไม่มีใบประกอบ 30250004 นางสาวมัลลิกา สิริวรจรรยาดี คอมพิวเตอร์
ไม่มีใบประกอบ 26250006 นางสาวรัตวลัญช์ ยนปลัดยศ คอมพิวเตอร์
ไม่มีใบประกอบ 30250005 นางสาววิชิตา วงศ์แปง คอมพิวเตอร์
ไม่มีใบประกอบ 30250001 นางสาววีระพร ไพรสิงห์ขรณ์ คอมพิวเตอร์
ไม่มีใบประกอบ 30230016 นางสาวกชกร บัวพัฒน์ ชีววิทยา
ไม่มีใบประกอบ 30230026 นางสาวกาญจนา กั้วสิทธิ์ ชีววิทยา
ไม่มีใบประกอบ 29230003 นายขวัญชัย พิมพะนิตย์ ชีววิทยา
ไม่มีใบประกอบ 14230008 นางสาวชลิดา นุ้ยพั่ว ชีววิทยา
ไม่มีใบประกอบ 30230022 นายณัฐพล กวดไทย ชีววิทยา
ไม่มีใบประกอบ 29230007 นายณัฐวัตร อ้ายแก้ว ชีววิทยา
ไม่มีใบประกอบ 29230035 นางสาวปัณฑิตา กรรณิการ์ ชีววิทยา
ไม่มีใบประกอบ 30230007 นายอนุเบศ ทัศนิยม ชีววิทยา
ไม่มีใบประกอบ 29210020 นายธีวินท์ มหโชค ฟิสิกส์
ไม่มีใบประกอบ 29210014 นางสาวรัชฎาพร บัวศรี ฟิสิกส์
ไม่มีใบประกอบ 30210004 นายสหชาติ ชวนจิตต์ ฟิสิกส์
มีใบประกอบ 16220003 นางสาวภัฑรินทร์ อินทรวิเชียร เคมี
มีใบประกอบ 38240005 นายวศิลป์ สิทธิปัญญา คณิตศาสตร์
มีใบประกอบ 15250017 นายชณัฐ ชุมจันทร์ คอมพิวเตอร์
มีใบประกอบ 41250024 นายอิสมาแอล ปูยัง คอมพิวเตอร์
มีใบประกอบ 38230005 นายรัตนขัย ตัญญะ ชีววิทยา
มีใบประกอบ 33230008 นายสายวสันต์ ทัพละ ชีววิทยา
มีใบประกอบ 38230004 นายอดิศักดิ์ ปานหมื่นไว ชีววิทยา
มีใบประกอบ 15210007 นายนิเทศก์ ศรีเมือง ฟิสิกส์
มีใบประกอบ 15210010 นายภูวฤทธิ์ ปุริธรรมเม ฟิสิกส์
มีใบประกอบ 10210006 นายศุภชัย ขวัญดี ฟิสิกส์
มีใบประกอบ 15210009 นายอดิศักดิ์ สีตาล ฟิสิกส์

สำหรับท่านที่แจ้งชื่อไว้  แต่ไม่ปรากฎชื่อในรายชื่อนี้ ขอให้ติดต่อสอบถามมา ที่เมล ipst.psmt3@gmail.com  

ฝ่าย สควค.
  
 
 
[อ่่าน 2578 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:18:53 ]