ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครทุน สควค. ระดับปริญญาโทประเภท Premium 61 (เพิ่มเติม)

เรียน    ผู้สอบผ่านข้อเขียน ที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 

 

               ด้วยคณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ  มีมติให้คัดเลือกผู้รับทุนเพิ่มเติม โดยให้สิทธิ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ปี 2561 ดังรายชื่อตามประกาศ สสวท. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสมัครเข้ารับการสอบเพิ่มเติม  

 ปิดรับสมัคร

ศึกษารายละเอียดของประกาศรับสมัคร ที่นี่   

ขอให้อ่านประกาศให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูล คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครต้องตรงตามประกาศ ดังนี้
1. มีชื่อตามประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียนของ สสวท.
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 45 หรือ IELTS Academic ไม่ต่ำกว่า 5.0 
3. ไม่มีชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
4. จบการศึกษา ป.ตรี
ในปีการศึกษา 2557 - 2560 
5. คนที่จบมีวุฒิครู เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งวิชารวม และวิชาเอก  คนที่จบวุฒิ วท.บ. วศ.บ. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เกรด ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้งวิชารวม และวิชาเอก 
6.
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู
7. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนทีมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุน 

ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

 

 
 
 
[อ่่าน 6242 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:42:43 ]