ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
เอกสาร สำหรับการสอบสัมภาษณ์
เรียน    ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่าน 

      ตามที่ จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่  26 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สอบสัมภาษณ์ 5 แห่ง นั้น  ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อม ดังนี้
      1. บัตรประจำตัวประชาชน
      2. ใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษบับจริง (ไม่รับสำเนา) ที่มีคะแนน 
               TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ 
               TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ 
               IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 
          (โดยต้องสอบก่อนวันที่ 26 เมษายน 2561 ผู้ใดที่สอบในวันที่ 26 เมษายน และหลังวันที่ 26 เมษายน  ไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้ อกำหนดในประกาศรับสมัคร)
     3. ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา อนุโลมให้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้ แต่หากผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ได้รับทุนแล้ว ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับทุน) 
    
ฝ่าย สควค. 


 
 
 
[อ่่าน 1399 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:22:43 ]