ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
เรียน    ผู้สมัครทุกท่าน 

            ตามที่ สสวท. ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 และกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นั้น 
             บัดนี้  คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ  ได้พิจารณาตัดสินผู้ผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อ
             สำหรับสถานที่สอบสัมภาษณ์ มี 5 แห่ง  ซึ่ง สสวท. จะแจ้งห้องสัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้งเมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งสถานที่เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างนี้ขอให้ผู้สมัครเตรียมสอบภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย  และในวันสอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

      1. บัตรประจำตัวประชาชน
      2. ใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง ที่มีคะแนน TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 (สอบก่อนวันที่ 26 เมษายน 2561)
     3. ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา 

     ทั้งนี้  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนศูนย์สอบสัมภาษณ์  และ ผู้ที่เลือกสอบเข้ารับทุน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอให้ดำเนินการสมัครกับบัณฑิตวิทยาลัย  โดยติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  หากไม่ได้สมัครสอบกับบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงสอบไม่ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย  จะไม่สามารถเข้ารับทุนได้  เนื่องจากไม่ผ่านตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 


ฝ่าย สควค. 
             


 
 
 
[อ่่าน 7235 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:47:55 ]