ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนโครงการ สควค.
เรียน   ผู้สมัครทุกท่าน 
           
           ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนได้ทั้งจากประกาศของมหาวิทยาลัย และลิงค์นี้  ทั้งนี้ ขอให้ท่านเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จากระบบรับสมัคร และขอให้ใช้เลขที่บัตรประจำตัวสอบ ตามที่ระบบออกให้เป็นเลข 8 หลัก ในการเข้าสอบ  สำหรับผู้ที่ไม่ปรากฎชื่อ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ท่านสมัครแห่งแรกเป็นผู้ตรวจได้ระบุเหตุผลไว้ในเว็บรับสมัคร 

กลุ่มผู้สมัครวุฒิ วท.บ./ วศ.บ. กลุ่มผู้สมัครวุฒิ ค.บ. กศ.บ. ศษ.บ.
๑. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๒. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๒. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๓. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๓. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ๔. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๕. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ๕. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖. วิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ๖. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๗. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๘. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ๘. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๙. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๙. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ๑๐.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   


 
 
 
[อ่่าน 7523 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 12:23:29 ]