ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ทั้งนี้  ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ  โปรดติดต่อมหาวิทยาลัยที่ท่านส่งใบสมัครไป (ศูนย์แรกที่ท่านเลือก)

ผู้สมัครไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    กรุงเทพมหานคร link ประกาศ
2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร link ประกาศ
3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  link ประกาศ
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาศาสตร์) กรุงเทพมหานคร   link ประกาศ
5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ปทุมธานี  link ประกาศ
6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น  link ประกาศ
7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชียงใหม่  link ประกาศ
8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ชลบุรี  link ประกาศ
9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  ปัตตานี  link ประกาศ
10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   พิษณุโลก  link ประกาศ
11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม  link ประกาศ
12 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาสารคาม   link ประกาศ
13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สงขลา  link ประกาศ
ผู้สมัครมีใบประกอบวิชาชีพครู ศึกษามาในวุฒิครู
1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร link ประกาศ
2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุงเทพมหานคร link ประกาศ
3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   ชลบุรี link ประกาศ
4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชียงใหม่ link ประกาศ
5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล   นครปฐม  link ประกาศ
6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม  link ประกาศ
7 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม  link ประกาศ
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาสารคาม   link ประกาศ
9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สงขลา  link ประกาศ
10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   อุบลราชธานี  link ประกาศ


 
 
 
[อ่่าน ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 0 543 เวลา ]