ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
การเทียบรายวิชาเฉพาะด้านบังคับที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้ารับทุนโครงการ สควค.

รายวิชาเฉพาะด้านบังคับที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบ

เข้ารับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ ๓ ระดับปริญญาโท ประเภท Premium

 ผู้สมัครสอบ จะต้องผ่านการศึกษารายวิชาเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้ารับทุน  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลัก                 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘  จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ - ๒๐ หน่วยกิต  และระดับคะแนนเฉลี่ยรวมของกลุ่มวิชาที่นำมาเทียบต้องไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐     

สาขาวิชา

จำนวนหน่วยกิตในกลุ่มตามสาขาวิชา

ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวิชา

คอมพิวเตอร์

≥ ๒๐

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

เคมี

≥ ๒๐

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

ชีววิทยา

≥ ๒๐

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

ฟิสิกส์

≥ ๒๐

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

คณิตศาสตร์  เฉพาะผู้มีคุณวุฒิ วท.บ.

≥ ๒๐

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

คณิตศาสตร์  เฉพาะผู้มีคุณวุฒิ วศ.บ.

≥ ๑๒

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐


ไฟล์ตารางเทีียบรายวิชา (click เพื่อ download แต่ละวิชา) 
1. วิชาคอมพิวเตอร์ 
2. วิชาคณิตศาสตร์
3. วิชาเคมี
4. วิชาชีววิทยา
5. วิชาฟิสิกส์  


คำถามที่พบ          

ข้อ 1 รายวิชา สามารถใส่ลงในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ได้หลายกลุ่ม(ใส่ได้หลายครั้ง) ?

คำตอบ   1  รายวิชา  ใส่ลงกลุ่มวิชาเฉพาะ  ได้เพียง กลุ่มเดียวเท่านั้น  ใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้น

ข้อ 2 รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ ทุกสาขา ไม่บังคับระดับคะแนน(เกรด)ของแต่ละรายวิชา ไม่บังคับจำนวนกลุ่มขั้นต่ำของกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ แต่บังคับจำนวนหน่วยกิตรวม ถูกต้องหรือไม่ครับ?

คำตอบ  รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ ทุกสาขา ไม่บังคับระดับคะแนน(เกรด)ของแต่ละรายวิชา  ถูกต้อง จะได้  A หรือ C ก็ได้ แต่เมื่อรวมเฉลี่ยแล้วต้องได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่บังคับจำนวนกลุ่มขั้นต่ำของกลุ่มวิชา  แต่บังคับจำนวนหน่วยกิตรวม ถูกต้อง หน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 12-20 หน่วยกิต ขึ้นกับสาขาวิชา ดังตาราง

ข้อ 3   อยากทราบว่าจำเป็นต้องลงเทียบกลุ่มวิชาเฉพาะให้ครบทุกกลุ่มไหมคะ อย่างเช่นว่า จะลงในสาขาวิชาฟิสิกส์ แต่ขาดกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับด้านการสั่นและคลื่น แต่กลุ่มวิชาเฉพาะด้านอื่นลงครบ จะยังสามารถมีสิทธ์สอบไหมคะ

ตอบ    ไม่ต้องครบทุกกลุ่ม แต่ 1 รายวิชา ใช้เทียบได้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้น และเมื่อรวมทุกรายวิชาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต             คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยแล้วต้องได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ส่วนการมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์สอบ ขึ้นอยู่ที่ผู้สมัครเทียบได้ถูกต้องหรือไม่ รายวิชาที่นำมาเทียบ เป็นรายวิชาในกลุ่มดังกล่าวที่เรียนเนื้อหานั้นเต็มหน่วยกิตหรือไม่ เพราะบางรายวิชาโดยเฉพาะที่ชื่อแปลกๆ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของเนื้อหาแล้ว พบว่าเรียนแบบรวมๆ หลายเนื้อหา ซึ่งอาจมีเนื้อที่ตรงกลุ่มจริงๆ นับเป็นชั่วโมงได้แค่ 10 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้สมัคร ต้องดูดีๆ และแนบคำอธิบายรายวิชามาด้วยจะเป็นการดี

ข้อ 4 รายวิชาที่ลงจะต้องเป็นรายวิชาที่หลักสูตรบังคับเรียนเท่่านั้น ? รายวิชาที่เลือกเรียนเสรีในภาควิชาแต่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่กำหนด สามรถนำมาลงเทียบในกลุ่มวิชานั้นๆได้ไหมคะ

ตอบ       สามารถนำรายวิชาที่ลงเรียน และมีระบุใน Transcript  มีเกรด  มาเทียบได้ทั้งหมด      

ข้อ 5  คำอธิบายรายวิชาที่ต้องแนบพร้อมตารางเทียบรายวิชาต้องใช้แบบ มคอ.3 หรือแบบทั่วไป ในกรณีที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรงจำเป็นต้องแนบคำอธิบายรายวิชาอยู่หรือไม่  

ตอบ     ใช้คำอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในหลักสูตรของท่านที่เรียน  แม้จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง ก็แนบมาจะเป็นการดี เพราะแต่ละที่ชื่อรายวิชาและสิ่งที่เรียนอาจต่างกัน 
 
 
[อ่่าน 8254 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19:58:44 ]