ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
การเทียบรายวิชาเฉพาะด้านบังคับที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้ารับทุนโครงการ สควค.

รายวิชาเฉพาะด้านบังคับที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบ

เข้ารับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ระดับปริญญาโท ประเภท Premium

 ผู้สมัครสอบ จะต้องผ่านการศึกษารายวิชาเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้ารับทุน  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลักตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2554 หรือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  จำนวนไม่น้อยกว่า 12 - 20 หน่วยกิต  และระดับคะแนนเฉลี่ยรวมของกลุ่มวิชาที่นำมาเทียบต้องไม่ต่ำกว่า 3.00     

สาขาวิชา

จำนวนหน่วยกิตในกลุ่มตามสาขาวิชา

ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวิชา

คอมพิวเตอร์

20

ไม่ต่ำกว่า 3.00

เคมี

≥ 20

ไม่ต่ำกว่า 3.00

ชีววิทยา

≥ 20

ไม่ต่ำกว่า 3.00

ฟิสิกส์

20

ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณิตศาสตร์  

20

ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณิตศาสตร์  เฉพาะผู้มีคุณวุฒิ วศ.บ.

12

ไม่ต่ำกว่า 3.00


ไฟล์ตารางเทีียบรายวิชา (click เพื่อ download แต่ละวิชา) 
1. วิชาคอมพิวเตอร์ 
2. วิชาคณิตศาสตร์
3. วิชาเคมี
4. วิชาชีววิทยา
5. วิชาฟิสิกส์  


คำถามที่พบ          

ข้อ 1 รายวิชา สามารถใส่ลงในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ได้หลายกลุ่ม(ใส่ได้หลายครั้ง) ?

คำตอบ   1  รายวิชา  ใส่ลงกลุ่มวิชาเฉพาะ  ได้เพียง กลุ่มเดียวเท่านั้น  ใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้น

ข้อ 2 รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ ทุกสาขา ไม่บังคับระดับคะแนน(เกรด)ของแต่ละรายวิชา ไม่บังคับจำนวนกลุ่มขั้นต่ำของกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ แต่บังคับจำนวนหน่วยกิตรวม ถูกต้องหรือไม่ครับ?

คำตอบ  รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ ทุกสาขา ไม่บังคับระดับคะแนน(เกรด)ของแต่ละรายวิชา  ถูกต้อง จะได้  A หรือ C ก็ได้ แต่เมื่อรวมเฉลี่ยแล้วต้องได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่บังคับจำนวนกลุ่มขั้นต่ำของกลุ่มวิชา  แต่บังคับจำนวนหน่วยกิตรวม ถูกต้อง หน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 12-20 หน่วยกิต ขึ้นกับสาขาวิชา ดังตาราง

ข้อ 3   อยากทราบว่าจำเป็นต้องลงเทียบกลุ่มวิชาเฉพาะให้ครบทุกกลุ่มไหมคะ อย่างเช่นว่า จะลงในสาขาวิชาฟิสิกส์ แต่ขาดกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับด้านการสั่นและคลื่น แต่กลุ่มวิชาเฉพาะด้านอื่นลงครบ จะยังสามารถมีสิทธ์สอบไหมคะ

ตอบ    ไม่ต้องครบทุกกลุ่ม แต่ 1 รายวิชา ใช้เทียบได้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้น และเมื่อรวมทุกรายวิชาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต             คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยแล้วต้องได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ส่วนการมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์สอบ ขึ้นอยู่ที่ผู้สมัครเทียบได้ถูกต้องหรือไม่ รายวิชาที่นำมาเทียบ เป็นรายวิชาในกลุ่มดังกล่าวที่เรียนเนื้อหานั้นเต็มหน่วยกิตหรือไม่ เพราะบางรายวิชาโดยเฉพาะที่ชื่อแปลกๆ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของเนื้อหาแล้ว พบว่าเรียนแบบรวมๆ หลายเนื้อหา ซึ่งอาจมีเนื้อที่ตรงกลุ่มจริงๆ นับเป็นชั่วโมงได้แค่ 10 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้สมัคร ต้องดูดีๆ และแนบคำอธิบายรายวิชามาด้วยจะเป็นการดี

ข้อ 4 รายวิชาที่ลงจะต้องเป็นรายวิชาที่หลักสูตรบังคับเรียนเท่่านั้น ? รายวิชาที่เลือกเรียนเสรีในภาควิชาแต่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่กำหนด สามรถนำมาลงเทียบในกลุ่มวิชานั้นๆได้ไหมคะ

ตอบ       สามารถนำรายวิชาที่ลงเรียน และมีระบุใน Transcript  มีเกรด  มาเทียบได้ทั้งหมด      

ข้อ 5  คำอธิบายรายวิชาที่ต้องแนบพร้อมตารางเทียบรายวิชาต้องใช้แบบ มคอ.3 หรือแบบทั่วไป ในกรณีที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรงจำเป็นต้องแนบคำอธิบายรายวิชาอยู่หรือไม่  

ตอบ     ใช้คำอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในหลักสูตรของท่านที่เรียน  แม้จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง ก็แนบมาจะเป็นการดี เพราะแต่ละที่ชื่อรายวิชาและสิ่งที่เรียนอาจต่างกัน 
 
 
[อ่่าน 13587 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:47:41 ]