---
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 [ อ่าน 1816 ครั้ง ] Post วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 16:19:49 
คำถาม เกี่ยวกับโครงการ สควค. ในอนาคต
 [ อ่าน 1831 ครั้ง ] Post วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:57:15 
ใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ไม่รับพิจารณา TOEFL-ITP
 [ อ่าน 1842 ครั้ง ] Post วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:26:54 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 [ อ่าน 5461 ครั้ง ] Post วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:47:55 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนโครงการ สควค.
 [ อ่าน 6272 ครั้ง ] Post วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 19:54:13 
การสมัครสอบทุน สควค.
 [ อ่าน 4754 ครั้ง ] Post วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:37:31 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับทุน ปี 2561
 [ อ่าน 34341 ครั้ง ] Post วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08:34:11 
การเทียบรายวิชาเฉพาะด้านบังคับที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้ารับทุนโครงการ สควค.
 [ อ่าน 11989 ครั้ง ] Post วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08:18:23 
กรอบเนื้อหาข้อสอบ
 [ อ่าน 7843 ครั้ง ] Post วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 16:32:45 
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ และ ตัวอย่างรายชื่อสถานพยาบาลที่รับตรวจสุขภาพจิต
 [ อ่าน 12024 ครั้ง ] Post วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 19:48:01 
 เข้าสู่ระบบ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ สควค. โดยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๕๕๔ ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ได้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น