---
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศการสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับข้าราชการครู ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ อ่าน 11935 ครั้ง ] Post วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13:06:55 
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
 [ อ่าน 3433 ครั้ง ] Post วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:46:46 
รายชือผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. เพิ่มเติม
 [ อ่าน 2828 ครั้ง ] Post วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:19:13 
ประกาศรับสมัครทุน สควค. ระดับปริญญาโทประเภท Premium 61 (เพิ่มเติม)
 [ อ่าน 6852 ครั้ง ] Post วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:47:55 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน สควค. ประเภท Premium 61
 [ อ่าน 4705 ครั้ง ] Post วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:03 
เอกสาร สำหรับการสอบสัมภาษณ์
 [ อ่าน 1501 ครั้ง ] Post วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:22:43 
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 [ อ่าน 3116 ครั้ง ] Post วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 16:19:49 
คำถาม เกี่ยวกับโครงการ สควค. ในอนาคต
 [ อ่าน 5591 ครั้ง ] Post วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:57:15 
ใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ไม่รับพิจารณา TOEFL-ITP
 [ อ่าน 4212 ครั้ง ] Post วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:26:54 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 [ อ่าน 7595 ครั้ง ] Post วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:47:55 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนโครงการ สควค.
 [ อ่าน 7658 ครั้ง ] Post วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 19:54:13 
การสมัครสอบทุน สควค.
 [ อ่าน 7523 ครั้ง ] Post วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:37:31 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับทุน ปี 2561
 [ อ่าน 46874 ครั้ง ] Post วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08:34:11 
การเทียบรายวิชาเฉพาะด้านบังคับที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้ารับทุนโครงการ สควค.
 [ อ่าน 13803 ครั้ง ] Post วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08:18:23 
กรอบเนื้อหาข้อสอบ
 [ อ่าน 9756 ครั้ง ] Post วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 16:32:45 
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ และ ตัวอย่างรายชื่อสถานพยาบาลที่รับตรวจสุขภาพจิต
 [ อ่าน 12956 ครั้ง ] Post วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 19:48:01 
 เข้าสู่ระบบ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ สควค. โดยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๕๕๔ ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ได้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น