---
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2559
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2559 (ดูประกาศในเว็บ psmt.ipst.ac.th วันรายงานตัว ทำสัญญา ให้ดูที่เว็บมหาวิทยาลัย)
 [ อ่าน 2874 ครั้ง ] Post วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:56:22 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโท Premium ประจำปีการศึกษา 2559
 [ อ่าน 7417 ครั้ง ] Post วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:15:07 
ห้องสอบสำหรับผู้สมัครเข้ารับทุนสควค.ประจำปี 2559 ศูนย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 [ อ่าน 1550 ครั้ง ] Post วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 14:29:42 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
 [ อ่าน 2151 ครั้ง ] Post วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13:49:39 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
 [ อ่าน 7396 ครั้ง ] Post วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 12:56:24 
ปิดรับสมัครแล้ว
 [ อ่าน 1328 ครั้ง ] Post วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 14:20:36 
ด่วน !!!! ขอให้รีบส่งหลักฐานการสมัคร และชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
 [ อ่าน 2993 ครั้ง ] Post วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:51:11 
กรอบเนื้อหาข้อสอบ
 [ อ่าน 5471 ครั้ง ] Post วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:39:21 
ตารางสรุปรายวิชาเฉพาะด้านบังคับที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้ารับทุน
 [ อ่าน 4094 ครั้ง ] Post วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:18:45 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559
 [ อ่าน 12455 ครั้ง ] Post วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:04:44 
การคัดเลือกผู้รับทุน สควค. ระดับ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2559
 [ อ่าน 24820 ครั้ง ] Post วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09:59:36 
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ และ ตัวอย่างรายชื่อสถานพยาบาลที่รับตรวจสุขภาพจิต
 [ อ่าน 6411 ครั้ง ] Post วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 19:48:01 
 เข้าสู่ระบบ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ สควค. โดยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๕๕๔ ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ได้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น