ลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบ (สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ)
ขั้นตอนที่ 1 ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วคลิกที่ปุ่ม [ "ทำขั้นตอนต่อไป" ]
ข้อมูลพื้นฐาน
*ชื่อ
 
  *สกุล 
*วันเกิด  
*เลขประจำตัวประชาชน
*สัญชาติ
โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
*ระดับชั้น
*โรงเรียน
*เกรดเฉลี่ย(GPA) :
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก
*ที่อยู่ (เลขที่/หมู่ที่/ซอย/ถนน)
*แขวง/ตำบล * เขต/อำเภอ 
*จังหวัด
*รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 
*อีเมล
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อมูลความสามารถพิเศษ


(ยกตัวอย่างเช่น การพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น)
ข้อมูลความสนใจในด้านต่าง ๆ


(ยกตัวอย่างเช่น สนใจศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ เป็นต้น)
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.