มัธยมฯต้น->การอบรม
เรียน   อาจารย์ผู้สอนที่เคารพทุกท่าน

        ตามที่โรงเรียนของท่านได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. รายชื่อโรงเรียนในโครงการดังแสดงในหน้าเว็บ  
        เพื่อให้โรงเรียนเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโครงการ สสวท. ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 รายวิชา 

        จำกัดสิทธิ์ รายวิชาละ  1 คน / 1 โรงเรียนเท่านั้น  เนื่องจากสถานที่จำกัด  

       รายวิชาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
       รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูนประสบการณ์  
           1. รายละเอียดการอบรม การลงทะเบียน  Click ที่นี่ (ปิดรับสมัคร 22 เมษายน 2558) 
     2.สำเนาหนังสือแจ้งการอบรม click ที่นี่
        3.  กำหนดการ click ที่นี่
        4. ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน  click ที่นี่
       โรงเรียนต้นสังกัด   รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
        สสวท. รับผิดชอบค่าอาหารในวันอบรม  ค่าวิทยากร และค่าเอกสารประกอบการอบรม
        *** ขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ เท่านั้น ***


 

รายละเอียดการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง คณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 1  พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ
         
จำนวนวันอบรม      3 วัน
จำนวนครูอบรม      1 คน เท่านั้น เนื่องจากโรงเรียนที่เข้าอบรมมี 160 โรงเรียน
พื้นความรู้             คณิตศาสตร์ ม.ต้น
โรงเรียนรับผิดชอบ    ค่าพาหนะเดินทางของครูที่เข้าอบรม
                           ค่าที่พัก ผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อโรงแรมเพื่อขอสำรองห้องพักในราคา 1,400 บาท/ห้อง   
                            ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
สสวท. รับผิดชอบ     ค่าอาหารในวันอบรม  ค่าวิทยากร  และเอกสารการอบรม
การลงชื่อเข้าอบรม    เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ขอให้ครูที่ได้รับมอบจากโรงเรียน ลงชื่อด้วยตนเอง ผ่านเว็บ  เท่านั้น หากส่งมาด้วยวิธีอื่น สสวท. ขออนุญาตไม่รับพิจารณา
วิธีการลงชื่อเข้าอบรม                     รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วย หรือเข้าเว็บ dpstcenter.org/esc
หมดเขตลงชื่อเข้าอบรม                   วันที่ 22 เมษายน 2558  หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ขออนุญาตถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ส่งครูเข้ารับการอบรม
แผนที่โรงแรมและข้อมูลการเดินทาง     โรงแรมรอเยลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 แผนที่โรงแรมรายละเอียดดัง link บนเว็บ dpstcenter.org/esc จองห้องพักที่โทรศัพท์หมายเลข 02 655 2920 50 ต่อ 4514 ฝ่ายขาย ระบุชื่องานประชุม  กรณีเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงสถานีนานา
หมายเหตุ                                   1. ครูที่เข้าอบรมควรเป็นครูที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมแบบเพิ่มพูนประสบการณ์
                                             2. ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคที่สามารถลงโปรแกรมได้  มาในวันอบรมด้วย  ทางคณะวิทยากรจะมีโปรแกรมใช้งาน ประกอบการอบรมให้สิทธิ์ผู้เข้าอบรม 1 user/โรงเรียน    
 


Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.