มัธยมฯต้น->โรงเรียนในความร่วมมือ

โรงเรียนในความร่วมมือ

ตาม ที่ สสวท. ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และได้ส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อลงนามนั้น  บัดนี้มีโรงเรียนส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยืนยันการเข้าร่วม โครงการแล้วจำนวน 175  โรงเรียน และมีโรงเรียนร่วมวิจัยจำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ 
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด สังกัด เครือข่าย
1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร กทม. เขตจตุจักร ภาคกลางตอนบน
2 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร สช. ภาคกลางตอนบน
3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร สช. ภาคกลางตอนบน
4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สช. ภาคกลางตอนบน
5 โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร สช. ภาคกลางตอนบน
6 โรงเรียนอัสสัมชัญ  กรุงเทพมหานคร สช. ภาคกลางตอนบน
7 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สช. ภาคกลางตอนบน
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 ภาคกลางตอนบน
9 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 ภาคกลางตอนบน
10 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 ภาคกลางตอนบน
11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 ภาคกลางตอนบน
12 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 ภาคกลางตอนบน
13 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 ภาคกลางตอนบน
14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ภาคกลางตอนบน
15 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ภาคกลางตอนบน
16 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ภาคกลางตอนบน
17 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ภาคกลางตอนบน
18 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ภาคกลางตอนบน
19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สพม. เขต 3 ภาคกลางตอนบน
20 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สพม. เขต 3 ภาคกลางตอนบน
21 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี สพม. เขต 3 ภาคกลางตอนบน
22 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี สพม. เขต 3 ภาคกลางตอนบน
23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สพม. เขต 3 ภาคกลางตอนบน
24 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 ภาคกลางตอนบน
25 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สพม. เขต 4 ภาคกลางตอนบน
26 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สพม. เขต 4 ภาคกลางตอนบน
27 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี สพม. เขต 4 ภาคกลางตอนบน
28 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี สพม. เขต 4 ภาคกลางตอนบน
29 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี สพม. เขต 4 ภาคกลางตอนบน
30 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท สพม. เขต 5 ภาคกลางตอนบน
31 โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท สพม. เขต 5 ภาคกลางตอนบน
32 โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สพม. เขต 5 ภาคกลางตอนบน
33 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สพม. เขต 5 ภาคกลางตอนบน
34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สกอ. ภาคกลางตอนล่าง
35 โรงเรียนประภามนตรี 2 จังหวัดสมุทรปราการ สช. ภาคกลางตอนล่าง
36 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10 ภาคกลางตอนล่าง
37 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 ภาคกลางตอนล่าง
38 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 ภาคกลางตอนล่าง
39 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี  สพม. เขต 10 ภาคกลางตอนล่าง
40 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม สพม. เขต 10 ภาคกลางตอนล่าง
41 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม สพม. เขต 10 ภาคกลางตอนล่าง
42 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร สพม. เขต 10 ภาคกลางตอนล่าง
43 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ สพม. เขต 6 ภาคกลางตอนล่าง
44 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สพม. เขต 6 ภาคกลางตอนล่าง
45 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ สพม. เขต 6 ภาคกลางตอนล่าง
46 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  จังหวัดสมุทรปราการ สพม. เขต 6 ภาคกลางตอนล่าง
47 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สพม. เขต 6 ภาคกลางตอนล่าง
48 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 ภาคกลางตอนล่าง
49 โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 ภาคกลางตอนล่าง
50 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 ภาคกลางตอนล่าง
51 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี สพม. เขต 8 ภาคกลางตอนล่าง
52 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี สพม. เขต 8 ภาคกลางตอนล่าง
53 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี สพม. เขต 8 ภาคกลางตอนล่าง
54 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี สพม. เขต 8 ภาคกลางตอนล่าง
55 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สพม. เขต 9 ภาคกลางตอนล่าง
56 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม สพม. เขต 9 ภาคกลางตอนล่าง
57 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. เขต 9 ภาคกลางตอนล่าง
58 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. เขต 9 ภาคกลางตอนล่าง
59 โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ภาคตะวันออก
60 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สพม. เขต 6 ภาคตะวันออก
61 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก สพม. เขต 7 ภาคตะวันออก
62 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สพม. เขต 7 ภาคตะวันออก
63 โรงเรียนอรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว สพม. เขต 7 ภาคตะวันออก
64 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 ภาคตะวันออก
65 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 ภาคตะวันออก
66 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด จังหวัดตราด สพม. เขต 17 ภาคตะวันออก
67 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สพม. เขต 17 ภาคตะวันออก
68 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี สพม. เขต 18 ภาคตะวันออก
69 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี สพม. เขต 18 ภาคตะวันออก
70 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี สพม. เขต 18 ภาคตะวันออก
71 โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี สพม. เขต 18 ภาคตะวันออก
72 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง สพม. เขต 18 ภาคตะวันออก
73 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง สพม. เขต 18 ภาคตะวันออก
74 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง อบจ. ระยอง ภาคตะวันออก
75 โรงเรียนวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว อบจ. สระแก้ว ภาคตะวันออก
76 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู สพม. เขต 19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
77 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จังหวัดอุดรธานี สพม. เขต 20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
78 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี สพม. เขต 20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
79 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
80 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   จังหวัดสกลนคร สพม. เขต 23 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
81 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
82 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
83 โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
84 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม สพม. เขต 26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
85 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม สพม. เขต 26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
86 โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม สพม. เขต 26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
87 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม สพม. เขต 26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
88 โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สพม. เขต 26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
89 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
90 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
91 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
92 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
93 โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ อบจ. กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
94 โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สพม. เขต 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
95 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร สพม. เขต 28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
96 โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สพม. เขต 28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
97 โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ สพม. เขต 28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
98 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีษะเกษ สพม. เขต 28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
99 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
100 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
101 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
102 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
103 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
104 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
105 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สพม. เขต 30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
106 โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม. เขต 30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
107 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สพม. เขต 30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
108 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา สพม. เขต 31 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
109 โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา สพม. เขต 31 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
110 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ สพม. เขต 32 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
111 โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
112 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
113 โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา อบจ. นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
114 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
115 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร สพม. เขต 11 ภาคใต้ตอนบน
116 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร สพม. เขต 11 ภาคใต้ตอนบน
117 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 ภาคใต้ตอนบน
118 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 ภาคใต้ตอนบน
119 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 ภาคใต้ตอนบน
120 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 ภาคใต้ตอนบน
121 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 ภาคใต้ตอนบน
122 โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 ภาคใต้ตอนบน
123 โรงเรียนสตรีทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 ภาคใต้ตอนบน
124 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 ภาคใต้ตอนบน
125 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 ภาคใต้ตอนบน
126 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 ภาคใต้ตอนบน
127 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 ภาคใต้ตอนบน
128 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 ภาคใต้ตอนบน
129 โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต สพม. เขต 14 ภาคใต้ตอนบน
130 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สพม. เขต 14 ภาคใต้ตอนบน
131 โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง สพม. เขต 14 ภาคใต้ตอนบน
132 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  จังหวัดกระบี่ อบจ. กระบี่ ภาคใต้ตอนบน
133 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง อบจ. พัทลุง ภาคใต้ตอนบน
134 โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 ภาคใต้ตอนล่าง
135 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 ภาคใต้ตอนล่าง
136 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี  สพม. เขต 15 ภาคใต้ตอนล่าง
137 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี  สพม. เขต 15 ภาคใต้ตอนล่าง
138 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 ภาคใต้ตอนล่าง
139 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 ภาคใต้ตอนล่าง
140 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 ภาคใต้ตอนล่าง
141 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล สพม. เขต 16 ภาคใต้ตอนล่าง
142 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล สพม. เขต 16 ภาคใต้ตอนล่าง
143 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34 ภาคเหนือตอนบน
144 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34 ภาคเหนือตอนบน
145 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง สพม. เขต 35 ภาคเหนือตอนบน
146 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง สพม. เขต 35 ภาคเหนือตอนบน
147 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ภาคเหนือตอนบน
148 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ภาคเหนือตอนบน
149 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 ภาคเหนือตอนบน
150 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 ภาคเหนือตอนบน
151 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 ภาคเหนือตอนบน
152 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา สพม. เขต 36 ภาคเหนือตอนบน
153 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา สพม. เขต 36 ภาคเหนือตอนบน
154 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา สพม. เขต 36 ภาคเหนือตอนบน
155 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สพม. เขต 37 ภาคเหนือตอนบน
156 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน สพม. เขต 37 ภาคเหนือตอนบน
157 โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน สพม. เขต 37 ภาคเหนือตอนบน
158 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน สพม. เขต 37 ภาคเหนือตอนบน
159 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สพม. เขต 37 ภาคเหนือตอนบน
160 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 ภาคเหนือตอนบน
161 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 ภาคเหนือตอนบน
162 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 ภาคเหนือตอนบน
163 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 ภาคเหนือตอนบน
164 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ภาคเหนือตอนล่าง
165 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ภาคเหนือตอนล่าง
166 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย สพม. เขต 38 ภาคเหนือตอนล่าง
167 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39 ภาคเหนือตอนล่าง
168 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39 ภาคเหนือตอนล่าง
169 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 ภาคเหนือตอนล่าง
170 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 ภาคเหนือตอนล่าง
171 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 ภาคเหนือตอนล่าง
172 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 ภาคเหนือตอนล่าง
173 โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สพม. เขต 41 ภาคเหนือตอนล่าง
174 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร สพม. เขต 41 ภาคเหนือตอนล่าง
175 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ภาคเหนือตอนล่าง

Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.