มัธยมฯปลาย->เครือข่าย

เครือข่าย

        ห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเครือข่ายการดำเนินงาน 9 เครือข่าย ดังนี้
 
 เครือข่าย โรงเรียนแม่ข่าย
 1.ภาคกลางตอนบน โรงเรียนเทพศิรินทร์
 2.ภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
 3.ภาคตะวันออก โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
 4.ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 5.ภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 6.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 7.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
 8.ภาคใต้ตอนบน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
 9.ภาคใต้ตอนล่าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา


รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย โดยใช้หลักสูตรตามแนวทาง สสวท. ในสังกัด สพฐ. จำนวน 195 โรงเรียน   คลิกที่นี่ 
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.