มัธยมฯปลาย->หลักสูตร

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล ระดัับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง) https://docs.google.com/file/d/0B0U-UjYhcstKVWw1ZXZPeGhxakk/edit?usp=sharing 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์_โรงเรียนสตรีวิทยา http://www.youtube.com/watch?v=is9nfELV9Uc
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.