ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ระบบโครงงานห้องเรียนพิเศษใช้ได้แล้ว
ระบบบริหารจัดการโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษสามารถใช้งานได้แล้ว
สสวท. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ เพื่อให้นักเีรียนส่งไฟล์โครงงานผ่านระบบให้กับ สสวท.เพื่อพิจารณาต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.