ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สสวท. สนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าอบรมกับสมาคมครู (สวคท.) สำหรับห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น
เรียน    อาจารย์ผู้สอนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ทุกท่าน

            ด้วย สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.)  ได้ประกาศกำหนดการอบรมครู จำนวน 4 เรื่อง  สสวท. มีความเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  จึงสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ให้กับครูในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  โดยเปิดรับจำนวนจำกัด  โปรดศึกษาข้อมูลจากหนังสือเชิญ และรายละเอียดการอบรม  

             ทั้งนี้  ขอความกรุณาลงทะเบียนโดยใช้ใบสมัครการอบรม (โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของ สสวท.) ส่งไปยังที่อยู่ท้ายใบสมัคร เท่านั้น  และไม่ต้องโอนเงินค่าลงทะเบียน  สวคท. จะมีหนังสือเรียกเก็บมายัง สสวท. โดยตรงต่อไป

หนังสือเชิญ และรายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่
รายชื่อโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  ตรวจสอบได้ที่นี่ 
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.