ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน
คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน
คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้ประสานงาน ดาวน์โหลดได้ที่นี่
โดยให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้ Login เข้าระบบ โดยใช้ username และ password ตามที่ สสวท. ส่งให้
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบ ถ้าเป็นนักเรียนของตนให้ตอบรับการลงทะเทียนโดยเลือกหัวข้อ "อนุมัติ" ถ้าไม่ใช่ให้เลือกหัวข้อ "ไม่อนุมัติ" การลงทะเบียน
3. ดำเนินการแจ้งนักเรียนให้ส่่งโครงงานตามวันเวลาที่ สสวท. กำหนด
4. หากนักเรียนไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้อาจารย์ผู้ประสานงานเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ โดยปฏิบัติตามคู่มือนี้

Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.