ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
การอบรมครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ห้องเรียนพิเศษฯ

การอบรม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเบญจรงค์ ชั้น 3 โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ

วันที่

09:00 - 12:00 น.

12:00 - 13:00 น.

13:00 - 16:00 น.

1 กรกฎาคม

2556

09:00 - 10:30 น.

พิธีเปิด

10.30 - 12.00 น.

ความคิดเห็นต่อตำราเรียนคณิตศาสตร์

โดย รศ.ดร.วิชาญ

ลิ่วกีรติยุตกุล

พักกลางวัน

ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

โดย ดร.อร่าม  ตั้งบุญดวงจิตร

2 กรกฎาคม

2556

ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์

โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์  มณีสว่าง

เรขาคณิตวิเคราะห์

โดย ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

3 กรกฎาคม

2556

ระบบจำนวนจริง

โดย อาจารย์ยูซุฟ  เจะบ่าว

13.00 - 14.30 น.

ระบบจำนวนจริง (ต่อ)

อาจารย์ยูซุฟ เจะบ่าว

พิธีปิด


ผู้ เข้าอบรม ต้องเป็นครูจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ สพฐ. 195 โรงเรียน เท่านั้น  สมัครได้โรงเรียนละ 1 คน   

เนื้อหา การอบรมเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมจาก รายวิชาเพิ่มเติมปกติ  เนื่องจาก สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30% บน  

การเข้าอบรม  ต้องเข้ารับการอบรมครบ 80% ของจำนวนเวลาทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร

โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก และอื่นๆ  กรณีต้องการเข้าพัก  ณ โรงแรมรอแยลเบญจา ติดต่อ คุณยุพรทิพย์ ม่วงสุข 02-6552920   ราคาห้องพัก 1,300 บาท / ห้อง / คืน 


ลงชื่อเข้าอบรม      คลิกที่นี่ 

ตรวจสอบรายชื่อ   คลิกที่นี่

แผนที่โรงแรม  

หนังสือถึงโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน กำหนดการและแผนที่ี่โรงแรม

Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.