กิจกรรมสำหรับนักเรียน
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่นี่

  โรงเรียน จังหวัด ชื่อ-สกุล  ผู้ประสานงาน
1 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ นายวีรเกียรติ สิกขากูล
2 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ นางทองทิพย์ ตระกูลพัว
3 บดินทรเดชา(สิงห์  สิงหเสนี)๒ กรุงเทพฯ นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์
4 ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพฯ นายศิวเชษฐ ชัยโรจน์
5 มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ นางสาวณัฐกฤตา แพงพิพัฒน์
6 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ นางสาวผาณิต  เชาว์พานิช
7 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ นายพนมไพร สวัสดิวงศ์
8 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ นางสาวดรุณี  พรายแสงเพ็ชร
9 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ นางประภากร เชียงทอง
10 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ นางสุวรรณา อินทร์ฉาย
11 อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ นางจันทร์เพ็ญ  คุณวัฒนสุขสันติ
12 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ นายวสุรัตน์ สิริจำลองวงศ์
13 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี นางสาวศุภัสรา ด้วงปลี
14 กาฬสินธ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ นางอะโน  มรรควิจิตร
15 บัวขาว กาฬสินธุ์ นางนุช   เข็มรัมย์
16 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร นางสาวนงนุช  ชีวะโต
17 วัชรวิทยา กำแพงเพชร นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย
18 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา
19 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
20 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี ครูธิติมา ประคองทรัพย์
21 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช
22 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา นางพัฒนาพร  ศรีหิรัญ
23 ชลกันยานุกูล ชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์  วัฒนศิริ
24 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี นางสาววันดี  แนบเชย
25 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี  นางไข่ขวัญ  เตชะมา
26 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท นายวุฒิคุณ รัตนเพทาย
27 หันคาพิทยาคม ชัยนาท นางสุธาสินี    รัมมะญาณ
28 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ นางกัญจณ์วรา พวงมาลัย
29 ภูเขียว ชัยภูมิ นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
30 สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ นายมนัส  ศรีเฉลิม
31 ศรียาภัย ชุมพร 077 503376 ต่อ 104
32 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย นางสาวภาวิดา ชุมภูรัตน์
33 แม่จันวิทยาคาม เชียงราย นางสาวสุมารินทร์  นิโรจน์
34 กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ นางสาวสุดารัตน์  ลายคำ
35 ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง นางสาวเครือวัลย์  เอกอุดมพงษ์
36 วิเชียรมาตุ ตรัง นางอัมพร  สงวนศักดิ์
37 ห้วยยอด ตรัง นางสาวณัฏฐกัญจน์ ไชยภักดี
38 ตราษตระการคุณ  ตราด นางภิบาล  มุตะพัฒน์
39 สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
40 ตากพิทยาคม ตาก นางอัญชลี  เกิดแสง
41 สรรพวิทยาคม ตาก  นางภัทฐิกรณ์ ใจดี
42 นครพนมวิทยาคม นครพนม นางสาวมนชนัต แวงธิสาร
43 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา นายสกล  ดุริยศาสตร์
44 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางพรรณพิศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
45 ปากพนัง นครศรีธรรมราช นางวาริธร  ราชสังข์
46 สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช  นางสาวปภัชญา สุทธิชยาพิพัฒน์
47 ปากเกร็ด นนทบุรี นางสาวสุภาณัน ยศมงคล
48 สวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี นนทบุรี นายวัชระ   ชวีวัฒน์
49 สตรีนนทบุรี นนทบุรี  นางสาวกัลยาณี  พันโบ 
50 สุไหงโก-ลก นราธิวาส นางสาวสีตีคอรีเยาะ  สะตา
51 ท่าวังผาพิทยาคม น่าน นางสาวจิตรอนงค์ คำรศ
52 นาน้อย น่าน นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ
53 ปัว น่าน นางสาวเยาวภา โนพวน
54 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน นายมนตรี  นันตา
55 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ นายณชภัส วิชยปรีชา
56 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี นายประพันธ์ จองเดิม
57 สายบุรี "แจ้งประชาคาร" ปัตตานี นางพายีย๊ะ  วามะ
58 พะเยาพิทยาคม พะเยา นางปริยากร วงศ์ชัย
59 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร นางชัญญานุช  สุวรรณ์ทา
60 ตะพานหิน พิจิตร   นางสาววารินทร์  พรหมอยู่
61 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นางเนาวรัตน์  ประสงค์
62 ราชประชานุเคราะห์ ๒๓  พิษณุโลก นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช
63 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุุโลก นางพัชรินทร์   สมฤทัย
64 คงคาราม เพชรบุรี นางจงรักษ์  สุขะสุคนธ์
65 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี อาจารย์วรวุฒิ แก้วเรือง
66 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี  นางสาวธัญดา วงศ์สิงห์
67 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ นายสะพรั่งพงศ์  จินดาจำนง
68 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ นางสุรีย์  แสนเพ็ชร์
69 ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่ นายสัมพันธ์   ร่องพืช
70 ลองวิทยา แพร่ นายวีระชัย จันทร์สุข
71 เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม นางสาวดาหวัน  ทะสา
72 บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม นางกุลวดี  ผ่านจังหาร
73 ผดุงนารี มหาสารคาม นางศิริพรรณ ศิริบุญนาม
74 วาปีปทุม มหาสารคาม ว่าที่ ร.อ.ศุภกฤต  เรืองสมบัติ
75 มุกดาหาร มุกดาหาร นางเรวดี  นันทิกะ
76 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร นางสาวสุภาพร  สุดบนิด
77 เลิงนกทา ยโสธร นางจรรยา  ศรีใสคำ
78 สตรียะลา ยะลา   นางอามีเน๊าะ    วานา
79 โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด นางพัชรี  ศิลแสน
80 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ว่าที่ พันตรี ปัญจา อุ่นพิกุล
81 สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด นางสุรางค์ ซ้ายสนาม/นางปัทมาวดี พันธะไชย
82 สตรีระนอง ระนอง นางวราภรณ์ ภู่ทอง
83 แกลง วิทยสถาวร ระยอง นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์
84 ระยองวิทยาคม ระยอง นางนุชากร  คำประดิษฐ์
85 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี นายประวิทย์  อ้อยเธียรชัย
86 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี นายสุธี เหลืองมณีเวชย์
87 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี   นางนภาภรณ์  แก้วศรี
88 ลำปางกัลยาณี ลำปาง นายชลอ ประชุมฉลาด
89 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง    นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
90 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน นางสาวนิตยา   มะโนคำ
91 ส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน  ลำพูน นางธัญญารักษ์  พันนาม
92 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ นางวรลักษณ์  คิ้วสุวรรณ
93 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ นางมยุรี สาลีวงศ์
94 กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ  นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
95 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร นายสุนทร  โชครื่นเริง
96 สตูลวิทยา สตูล  นายเลิศศักดิ์  ประกอบชัยชนะ
97 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ นางสาวจิราพร  คุ้มตระกูล
98 ประภามนตรี ๒ สมุทรปราการ นางสาวเพียงฤทัย วงค์ละคร
99 มัธยมวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ นางสาวนิชรัชชา  บัวดวง
100 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ นางจารุวรรณ กอสกุล
101 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้
102 สระแก้ว สระแก้ว นางสาวเบญญารัศม์ โชติภัสร์ขจรศิริ
103 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี นางโชติกา ศิลาพัฒน์
104 สิงห์บุรี สิงห์บุรี นางพรศรี  อวยพร
105 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย นายณรรตธร คงเจริญ
106 กรรณสูตศึกษาลัย  สุพรรณบุรี นาย ปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์
107 สงวนหญิง สุพรรณบุรี  นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
108 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นางวนัสนันท์  ศรีสุวรรณ
109 บัวเชดวิทยา สุรินทร์ นายสัญญา  นาคเจือ
110 สิรินธร สุรินทร์ นางทองจันทร์  โล้เจริญรัตน์
111 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ นางสาวนฤมล  กิตยาการ
112 เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี นางสาวสุภาวดี  มุกดาพันธ์
113 นารีนุกูล อุบลราชธานี นายพนัส แก่นอาสา
114 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นางศุลีพร  บุญกัณฑ์


Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.