กิจกรรมสำหรับนักเรียน
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิชาการสำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559   แก่โรงเรียนที่ตอบรับและเสนอโครงการจัดกิจกรรม    หากโรงเรียนประสงค์รับการสนับสนุนงบประมาณ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
           1. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมแจ้งชื่อผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 

            2.ทำหนังสือแจ้งตอบรับการสนับสนุนงบประมาณ  พร้อมแนบโครงการจัดกิจกรรม และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน ไปยัง สสวท. ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2559   
             หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว  ขออนุญาตถือว่าโรงเรียนสละสิทธิ์การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ สสวท. จะรับพิจารณาเฉพาะโครงการที่ส่งผ่านระบบเท่านั้น
 
     
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.