กิจกรรมการอบรมครูผู้สอน
แนวการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อการทำโครงงาน
ข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อการทำโครงงาน
ปี 2556
4.สำเนาหนังสือแจ้งเรื่องการโอนเงิน (ตัวจริงส่งทางไปรษณีย์ จะส่งพร้อมหนังสือแจ้งส่งโครงงานปี 57)

ข้อมูลการส่งโครงงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2557 (เฉพาะห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย)

        ครูผู้ประสานงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  จะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ระบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนของตนเอง หากโรงเรียนใดที่นักเรียนส่งโครงงานผ่านระบบแล้ว แต่ไม่มีครูผู้ประสานงานโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบ  สสวท. จะไม่พิจารณาผลงานนั้น และไม่ถือว่าเป็นนักเรียนในโครงการ  สำหรับการประสานงานในเรื่องต่างๆ  และการแจ้งข้อมูลข่าวสาร  สสวท. จะติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการ  ผ่านอีเมลที่โรงเรียนแจ้งไว้เท่านั้น  จึงขอความกรุณาทุกโรงเรียนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

3. สำเนาหนังสือแจ้งส่งโครงงานปี 2557 (ฉบับจริงจัดส่งโรงเรียนทางไปรษณีย์ คาดว่าถึงโรงเรียนภายในวันที่ 15 ก.ย.57) 
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.