กิจกรรมการอบรมครูผู้สอน
แจ้งชื่อผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น
เรียน   คุณครูผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุกท่าน

          เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ สื่อสาร  สสวท. จึงขอความกรุณาคุณครูให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน  ด้วยตนเอง  โดยข้อมูลทั้งหมด สสวท. จะใช้เพื่อการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยบริษัท TRIS เท่านั้น  

1. แจ้งข้อมูลผู้ประสานงาน  คลิกที่นี่ 
2. เปลี่ยนข้อมูล  หรือเปลี่ยนตัวผู้ประสานงาน  คลิกที่นี่ 

Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.