Welcome!

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซต์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การติดต่อสอบถามขอความกรุณาติดต่อไปที่อีเมลที่กำหนดในแต่ละระดับ เพื่อความถูกต้องรวดเร็วในการดำเนินงาน

    อ่านต่อ...

About us

  • โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการนี้เพื่อเร่งรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เป็นการเพิ่มปริมาณนักวิทยาศาสตร์ ภายในประเทศให้มากขึ้น สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศได้

    อ่านต่อ