ชื่อล็อกอินรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
 [ อ่าน 3037 ครั้ง ] Post วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 17:46:16 
การส่งหลักฐานการสมัครสอบทุน พสวท. ปี58 (เพิ่มเติม)
 [ อ่าน 1058 ครั้ง ] Post วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:05:42 
แจ้งวันสุดท้ายการโอนเงินค่าสมัครสอบทุน พสวท. รอบเพิ่มเติมถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 58
 [ อ่าน 591 ครั้ง ] Post วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:23:45 
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘(เพิ่มเติม)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียน ศูนย์ พสวท. แต่ละภูมิภาค จำนวน ๖๗ ทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. ๑๙๕ โรงเรียน ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบท้ายประกาศ
๒. มีผลการเรียนดังนี้
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.๑ -ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ -ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ -ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้
๓.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๒ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๓ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
๕. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๗. มีความตั้งใจเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
หลักฐานการสมัคร
๑. สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงไทยคนละ ๒๐๐ บาท
๒. ใบแสดงผลการเรียนในชั้น ม.๑ – ๓ ฉบับสำเร็จการศึกษา (เอกสาร ปพ.๑) ตัวจริง หรือสำเนาที่ลงนามรับรองโดยผู้ปกครอง
๓. สำเนาหลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เกียรติบัตร เหรียญรางวัล
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
๑. ศูนย์โรงเรียน พสวท. ๑๐ โรงเรียน (รายละเอียดข้อมูลติดต่อ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๒. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๓๑๖ หรือ http://www.dpstcenter.org/
 กำลังออนไลน์ 1 คน
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.